Η Βάση Δεδομένων (ΒΔ) «Ελληνική Βιοποικιλότητα» ιδρύθηκε με στόχο να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για κάθε ενδιαφερόμενο (σε επίπεδο εκπαίδευσης ή έρευνας), ο οποίος αναζητά πληροφορίες σχετικές με την Ελληνική βιοποικιλότητα σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα θεώρησής της: Γονιδιακό – Κυτταρικό, Είδους, Οργανισμικής κοινότητας, Βιότοπου.

Η βάση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσον τεκμηρίωσης της ρύπανσης μιας οργανισμικής κοινότητας ή ενός βιότοπου. Με γνωστή την οργανισμική σύνθεσή τους σε φυσική κατάσταση (που δίνεται στη βάση), η μείωση της βιοποικιλότητάς τους που θα διαπιστωθεί, τεκμηριώνει την επίδραση της ρύπανσης.

Μέχρι σήμερα, ο επισκέπτης της ΒΔ μπορεί να αποκτήσει πληροφορίες, (i) για τις περισσότερες μείζονες ομάδες της ελληνικής πανίδας και χλωρίδας, (ii) για το γένωμα των ζωικών ειδών με μικρότερο ή μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον και (iii) για την οργανισμική σύνθεση των δασών της Ελλάδας.

Η καταχώρηση δεδομένων και για τα τρία επίπεδα βιοποικιλότητας θα συνεχίζεται προοδευτικά, μέχρι να καλυφτούν όλοι οι οργανισμοί (περιλαμβανόμενων των απολιθωμένων και των ιών) που έχουν αναφερθεί ή θα αναφερθούν από την ελληνική επικράτεια, καθώς και όλες οι οργανισμικές κοινότητές της (χερσαίες, ποτάμιες, εκβολικές – λιμνοθαλάσσιες, λιμναίες, θαλάσσιες).

Ως βασικές καινοτομίες της ΒΔ μπορούν να θεωρηθούν, η βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη καταχώρηση κάθε πληροφορίας, το ότι παρέχει πληροφόρηση και για τα τρία επίπεδα της ελληνικής βιοποικιλότητας και ότι παραπέμπει σε μουσειακό υλικό, που είναι διαθέσιμο, αν αυτό ζητηθεί, στους ερευνητές.

Η δημιουργία της ΒΔ είναι αποτέλεσμα κυρίως της ένθερμης συνεργασίας της καθηγήτριας Ζωής Κούκουρα, της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των καθηγητών Β. Γκούτνερ, Γ. Θωμόπουλου και Α. Κούκουρα, του Τμήματος Βιολογίας και ενός σημαντικού αριθμού μεταδιδακτορικών ερευνητών, διδακτορικών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και προπτυχιακών φοιτητών.

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2010